Vedtægter

Disse vedtægter er gyldige fra sæsonstart efterår 2018 – alle tidligere vedtægter bortfalder.

§ 1. Betaling sker en gang årligt ved generalforsamlingen. Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 2. Spillere må skifte til andet hold i alle lag efter endt helsæson. Efter endt efterårssæson må der gerne skiftes til hold i samme lag eller over.

§ 3. Der må maks. benyttes 12 spillere pr. hold pr. helsæson.

§ 4. Spillere hvis hold/værtshus bliver nedlagt, kan med bestyrelsens godkendelse skifte til andet hold/værtshus. Dog skal § 2 og § 3 overholdes.

§ 5. Der spilles efter følgende program på en aften. Der spilles 4 singler og 2 doubler. Kampseddel udfyldes med 4 singler fra start og når singlerne er spillet, udfyldes doubler. Møder et hold op med mindre end 4 spillere så er det op til det fuldtallige hold om de ønsker at afvikle kampen eller vinde kampen 6-0. Spilles kampen, så udfyldes kampsedlen altid fra toppen og ned, således at det hold som er mødt fuldtalligt op kan planlægge hvem der skal sidde over.

§ 6. Kampene starter som udgangspunkt mandage kl 18.00. Ønsker et af holdene at kampen skal starte kl 19, skal de kontakte modstanderen. Modstanderen kan ikke afslå dette. Spillestedet arrangerer spisning, og der spises efter sidste kamp er afviklet medmindre andet er aftalt mellem de to hold.

§ 7. Alle udsatte kampe skal være afviklet senest 4 uger efter den oprindelige kamp skulle have været afviklet og INDEN sidste spillerunde. Kampe i sidste spillerunde kan ikke udsættes.

§ 8. Spillere, der er ramt af karantæne fra et spillested, kan ikke forvente at kunne spille kampe på det pågældende sted.

§ 9. Der skal senest meldes afbud kl. 12.00 på kampdagen, da der ellers bliver pålagt en bod på 300,- som tilfalder hjemmeholdets værtshus og betales af aflysendes værtshus (af hensyn til traktement)

§ 10. Alle hold låses med sidste ordinære spillerunde, således at kun spillere som har spillet mindst én kamp for et hold i helsæsonen, kan spille med i playoffkampe og i pokalturneringen. Anvendes en spiller som ikke har spillet for holdet i løbet af sæsonen, taber man kampen 0-6.

§ 11. Ved uafgjort resultat i playoffkamp (både kampe og sætscore), vælger hvert hold én spiller og disse to spiller én afgørende kamp (bedst ud á 5 sæt) om den samlede sejr for holdet.

§ 12. I forbindelse med op/nedrykning anvendes følgende system til at afgøre antallet af direkte op-/nedrykningspladser og antallet af playoffkampe:

A, B og C-række

 • Til og med 11 hold i gennemsnit pr. pulje
  • 1 direkte op/nedrykker og 2 playoff-kampe
 • 12-15 hold i gennemsnit pr. pulje
  • 2 direkte op/nedrykker og 2 playoff-kampe
 • 16+ hold i gennemsnit pr. pulje
  • 2 direkte op/nedrykker og 3 playoff-kampe

A, B, C1 og C2-række

 • Op til 11 hold i gennemsnit pr. pulje
  • A/B-række: 1 direkte op/nedrykker fra og 2 playoff-kampe.
  • B/C-række: 1 direkte op fra hver C-række og 2 direkte nedrykkere fra B. Andenpladsen i de to C-rækker spiller en fuld holdkamp om hvem der skal spille playoffkamp mod holdet som ender tredje sidst i B-rækken.
 • 12-15 hold i gennemsnit pr. pulje
  • A/B-række: 1 direkte op/nedrykker fra og 2 playoff-kampe.
  • B/C-række: 1 direkte op fra hver C-række og 2 direkte nedrykkere fra B. De to andenpladser i C-rækkerne spiller mod de to hold der bliver henholdsvis tredje og fjerde sidst i B-rækken. Hvem der spiller mod hvem afgøres på baggrund af vundne kampe og sætscore i regulær sæson.
 • 16+ hold i gennemsnit pr. pulje
  • A/B-række: 2 direkte op/nedrykker fra og 2 playoff-kampe.
  • B/C-række: 2 direkte op fra hver C-række og 4 direkte nedrykkere fra B. De to trediepladser i C-rækkerne spiller mod de to hold der bliver henholdsvis femte og sjette sidst i B-rækken. Hvem der spiller mod hvem afgøres på baggrund af vundne kampe og sætscore i regulær sæson.

§ 13. Dartskive skal være turneringsgodkendt og belyst med et passende spotlight samt opsat efter DDU godkendte banemål.

§ 14. Al henvendelse vedr. tvivlsspørgsmål rettes til bestyrelsen.

§ 15. Kampsedler indsendes senest torsdag efter kampdag på MMS til 50575501. Sker dette ikke taber hjemmehold 6-0. For udsatte kampe er proceduren den samme og samme tidsfrist. 
En korrekt udfyldt kampseddel skal indeholde følgende: holdnavne (begge hold), spilledato, række, navn på spillere ved de enkelte kampe og resultat fra de enkelte kampe. Derudover kan der udfyldes hvis en eller flere spillere scorer 180, lukker på <21 dart eller lukker på >100. Undtaget fra dette er aflyste kampe, hvor der ikke skal angives spillernavne.
Udsættes en kamp, skal dette indrapporteres, med oplysning om, hvem der ønskede kampen udsat, senest torsdagen efter spilledag.

§ 16. Alle nye tilkomne hold starter i laveste rangerende række.

§ 17. Bestyrelsen sammensætter turneringsplan og puljer på baggrund af tilmeldinger.

§ 18. Ved pointlighed regnes sætscore først, dernæst indbyrdes kampe, efterfulgt af sætscore i indbyrdes kampe og sidst flest vundne kampe.

§ 19. På den ordinære generalforsamling afholdes der valg til bestyrelse. Formand er på valg i lige årstal, næstformand og kasserer er på valg i ulige årstal. Derudover vælges yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter

§ 20. Evt. kommende nye vedtægter på kommende generalforsamlinger, skal løbende opdateres på hjemmesiden samt medlemsblad og gamle vedtægter som bortfalder skal slettes.

§ 21. Ændring af vedtægter kan kun ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og kræver minimum 2/3 stemmetilslutning af de fremmødte.

§ 22. Ved indbetaling af kontingent, har betalende værtshus rettighederne over et hold i hele sæsonen.

§ 23. Hvis holdet ønsker, at skifte til et andet værtshus, skal det ske med det betalende værtshus’ accept. Der skal betales kompensation kr. 700, hvis skiftet sker i første halvsæson og kr. 350, hvis skiftet sker i anden halvsæson.

§ 24. Et hold kan skifte til et andet værtshus, hvis betalende værtshus ikke kan eller vil finde nye spillere til resten af sæsonen (bestyrelsen skal have besked indenfor en uge). Der skal dog stadig betales kompensation jf. ovenstående.